ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina staan mijn algemene voorwaarden. Deze zijn automatisch van toepassing op al mijn diensten en producten, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

Boekingen

 • De klant ontvangt voorafgaand aan de fotoreportage informatie over de totale kosten, waaronder opnamekosten, de prijzen van foto’s (digitale bestanden of afdrukken) en (een schatting van) de reis- en/of parkeerkosten.
 • Aanbiedingen/Prijzen zijn geldig tot 30 dagen na de datum waarop de aanbieding is gedaan cq. de prijs is afgegeven.
 • Voor geboortereportages geldt dat een apart reserveringsformulier wordt ingevuld. Met het versturen van dit formulier wordt akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden, de privacy policy en de additionele afspraken op de reserveringspagina.
 • De boeking van een geboortereportage is pas definitief nadat Joanne Priscilla Fotografie de ontvangst van het reserveringsformulier heeft bevestigd en de eerste aanbetaling is ontvangen.
 • De bevestiging van een boeking betekent dat de klant zich verplicht tot het voldoen van de overeengekomen prijs, ook wanneer hij/zij op een later moment wenst te annuleren, tenzij Joanne Priscilla Fotografie uitdrukkelijk schriftelijk iets anders heeft toegezegd.

Werkwijze

 •  Joanne Priscilla Fotografie zal een fotosessie/fotoreportage naar eigen en technisch en creatief inzicht uitvoeren, uiteraard in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 • In geval van een geboortereportage mag de klant verwachten dat Joanne Priscilla Fotografie niet meer dan 1 uur nodig heeft om zich naar de overeengekomen plaats van de geboorte te begeven. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. Deze geschatte reistijd dienen ouders hierbij op te tellen en mee te nemen in hun keuze om Joanne Priscilla Fotografie in te huren als hun geboortefotograaf, alsook in hun keuze om tijdig contact op te nemen met Joanne Priscilla Fotografie wanneer de bevalling zich aandient.
 • Joanne Priscilla Fotografie zal er te allen tijden naar streven om een product af te leveren waar de geportretteerde(n) zich goed bij voelt/voelen. Gezien de aard van de reportage kan geen garantie worden gegeven voor het maken van specifieke beelden.
 • Er zullen naast Joanne Priscilla Fotografie geen andere (professionele) fotografen worden ingehuurd. Wanneer er familie en/of andere gasten bij de geboorte aanwezig zijn en gaan fotograferen (eventueel met flits) kan Joanne Priscilla Fotografie niet verantwoordelijk worden gehouden voor gemiste momenten.
 • Joanne Priscilla Fotografie werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart. In dat geval heeft de klant geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.
 • Reisafstand wordt bepaald via Google Maps.
 • Alle beeldmateriaal wordt 2 jaar bewaard..

Levering

 • Joanne Priscilla Fotografie hanteert maximaal 6 weken voordat de bestanden bewerkt zijn, tenzij anders overeengekomen.
 • Joanne Priscilla Fotografie levert altijd een naar eigen inzicht geselecteerd deel van alle gemaakte afbeeldingen.
 • Digitale bestanden worden altijd geleverd in het formaat .JPG.
 • Foto’s worden bij een geboortereportage slechts éénmaal kosteloos verstrekt op USB-stick. Iedere volgende verstrekking kost €25,-. Foto’s van een zwangerschaps-, newborn- of babyreportage worden via een downloadlink (WeTransfer) beschikbaar gesteld.
 • De levertijd van additionele producten (afdrukken, fotoalbum, canvas, etc.) hangt af van het gekozen product en bedraagt tussen de 2-4 weken. Deze gaat in nadat de betaling is ontvangen.
 • Zodra de producten klaar liggen, krijgt de klant een e-mail ter notificatie. Na het overhandigen gaat het risico op de klant over. Bij eventuele verzending gaat het risico op de klant over vanaf het moment van verzenden.

Betaling

 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 • In geval van geboortefotografie dient een aanbetaling van €250,- te worden voldaan.
 • Fotosessies/fotoreportages (excl. geboortereportages) dienen vooraf betaald te worden.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan tenzij anders overeengekomen.
 • Bij niet tijdige betaling worden aanmaningskosten á €25,- per keer in rekening gebracht. Onverhoopte aanmanings- en incassokosten zijn altijd voor rekening van de klant.

Annulering en Uitstel

 • Uitstellen of annuleren van een fotosessie/fotoreportage kan alleen schriftelijk (mail, post, sms).
 • Indien de klant na bevestiging van de boeking de fotosessie/fotoreportage of het bestelde product annuleert, worden reeds gedane betalingen niet gerestitueerd.
 • In het geval van ernstige omstandigheden, waardoor het voor Joanne Priscilla Fotografie niet mogelijk is de fotosessie (zwangerschap, newborn, baby) op de overeengekomen datum uit te voeren, zal – indien mogelijk – een nieuwe datum met de klant worden overeenkomen.
 • Indien door te rechtvaardigen omstandigheden (o.a. ziekte en extreme weersomstandigheden) het onmogelijk is voor Joanne Priscilla Fotografie om de geboortereportage uit te voeren zal zij – indien mogelijk – zorg dragen voor een vervangende fotograaf.
 • Joanne Priscilla Fotografie behoudt zich het recht voor om te allen tijde de opdracht te annuleren. Reeds gedane betalingen worden dan evenredig gerestitueerd.

Auteursrecht en Gebruik van Foto’s

 • Het auteursrecht op alle foto’s en teksten is ten allen tijde van Joanne Priscilla Fotografie.
 • De geportretteerde(n) mag/mogen de beelden met lage resolutie, welke zijn voorzien van een logo en/of watermerk, gebruiken voor publicatie op zijn/haar/hun persoonlijke website of social media zoals Facebook en Twitter, mits de publicatie is voorzien van een verwijzing naar joannepriscilla.com.
 • De foto’s dienen altijd in originele staat (zoals aangeleverd door Joanne Priscilla Fotografie) te worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de foto’s bij te snijden, herkaderen en/of te bewerken d.m.v. kleur- en andere bewerkingsfilters via telefoon, instagram, facebook, photoshop, etc.
 • Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit doeleinden (incl. fotowedstrijden) te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of digitale media zonder de uitdrukkelijke toestemming van Joanne Priscilla Fotografie.
 • Het is toegestaan om fotobestanden te gebruiken voor een geboortekaartje. Dit gaat altijd in overleg met Joanne Priscilla Fotografie.
 • Bij het geven van de opdracht verleent de opdrachtgever aan Joanne Priscilla Fotografie automatisch toestemming tot het gebruik van de foto’s voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, inclusief blog/website/facebook, tenzij anders overeengekomen. De keuze van foto’s is altijd in overleg. Voor het gebruik van foto’s buiten de voorgenoemde doeleinden, wordt altijd gebruik gemaakt van een modelrelease.
 • Onrechtmatig gebruik van beeld- en/of tekstmateriaal leidt tot een opeisbare boete van 99 euro per afbeelding/tekstdeel per dag met terugwerkende kracht vanaf de datum dat redelijkerwijs kan worden vermoedt dat daarop het gebruik is gestart tot en met de datum waarop de publicatie is gestopt. Gedrukte publicatie zal leiden tot opeisbare boete van tenminste 3000 euro.

Klachten

 • Alleen klachten die binnen tien werkdagen na levering en schriftelijk (mag ook per mail) worden meegedeeld worden in behandeling genomen.
 • Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Verrekening is niet toegestaan.

Privé-gegevens

 • Joanne Priscilla Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden zonder (schriftelijke) toestemming.


Deze algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 28-12-2019.

<– HOME